BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng
00 23 1         3               2   1     1       1   1   2 1   1     1   1           1 1     1   1       1     1   1         00
01 15       1     1 1     1         1     1                     1 1               1 1   1 1 1                 1       1       01
02 16           1           1     1 1     1   2               2         1     1           1       1         2               1 02
03 16         2                         1 1         1               1     1   1   1     1     2   1 1     1   1               03
04 13 1           1   1   1                           1                                 1   1   1   1 1   1     1     1       04
05 12                   2           1   1     1                     1         1     1           1         1       2           05
06 17                       1       1       1         1   1 1   1 2 1     1 2   1                               1 1       1   06
07 14 1             1 1             1 2                             1               2       2       1       1             1   07
08 15         1 1   1             1   1 1       1     1       3       1           1                 1           1             08
09 14                 2                 1     1   1                         1 1                   1 1 1     1           1   2 09
10 14         2                         1 1         1     1           1       1               1 1     2         1 1           10
11 16       1 1             1                         1 1 1       1       2 1 1       1     1   1   1             1           11
12 18                       1   1     1 1             1     2   1     1                     1 1     1       1 2 1 2           12
13 15     1   1         1       2 1                 1       1     1                     2   1             1 1       1         13
14 16                 1           1       1     1       1       1               1   1 1 2       1           1       3         14
15 16   2       1     1     1           2                                   1 1 1       1 1             1     1     1 1       15
16 21         1   1 1         1             1     1 1 2 1       1       1       1   1     1           1 1   2 1         1     16
17 16             1 1 1     1         1                                   2 1       1 1 2 1       1     1                 1   17
18 14 1   1                   1 1   1     2               1   1 1                         1 1                 1             1 18
19 20       2   1   1 1       1               1       2           1 1 1             2           1   1 1   1 1             1   19
20 11     1   1                     1                       1   1     1                       1 1 1           1     1         20
21 23 1 1       1   1   2     1         1       1 1 1         1     1         1     1 1       1 1     1   1       1   1   1   21
22 11                                   1             1   1     1 1       1       1           1         1     1 1             22
23 16   1                             2         1                   1             1   2     2   1 1   1 1   1           1     23
24 18     1 1                   1                   1   1 1         2 1 1         2           1                 1     3   1   24
25 11       1 1                               1 1     1                     1   1         1                       1 1   1     25
26 16   1 1                     1               1 1   1 1             1   1   1               1         2   1       2         26
27 18     1         1 1   1   1             1 1 1     2 1         1     1   1             1   1 1                   1         27
28 13     1                   2 2                         1 2         1         1             1       1                     1 28
29 15                   1   1                               1       1       2 1     1 1         1 1   1         1       1   1 29
30 17 1             2     1     1 1 1     1     1             1     1     1   1       1   1     1               1             30
31 16       1 1             1 1   2       1         1               1 2         1 1   1                     1     1           31
32 19     1     2             3     1             1     1   1           1         1       1       2     1 1             2     32
33 15 1     1           1 1 1           1                                                 1 1         1     1 2   1   1 1     33
34 15   1             1   2                 1           1                         1       1 2     1       1       1   1     1 34
35 14                                         1     1 1   1 1       1       1   1     1       2 2   1                         35
36 20   1     1             1   1     1 1   1     2 2   1 1                         2   1               1       1 1       1   36
37 15 2 1 1 1   1         1   1   1                 1 1     1     1             1             1                               37
38 22   2             1         1 1 2       1   1     1           2   1 1   1   1     1           2 1           1     1       38
39 19     1   2         1       1 1                     1           1           1 1 1 1     1         1 1 1     1         2   39
40 16 1     1     1 1 1 1                 1 1     1 2             1                       2             1                 1   40
41 19             1     1     1 2 2       1 1     1         1           1 2       1   1     1 1             1                 41
42 26   3     1         2       1   1           2   1 1 2 2               1 1   1 1             1     1     1     1     1   1 42
43 19       1   1     1 1     1       2 1 1   1     1         1         1         1           1   1       1 1 1               43
44 20       1     1 1           1   1   1 1       1           1             1             2   1       1       1 1 1   1   1 1 44
45 14       1     1       1               1       1     1           1   1 2                             1             2 1     45
46 12 1     1                                 1 1       1         1           1     1 1             1     1             1     46
47 11         1     1                   1               1       1             1       2                         2   1         47
48 17   1 1   1                       2           1             2         2   1 1   1 1 1     1                             1 48
49 22   2   1   1       1       2 1     1   1 1           2                             1         1 1         1 1 1 2       1 49
50 20 2   1           1 1   1             1   1                   1   1 1   1           1   1           1       1     2 1   1 50
51 16 1       1 1   1       1     1   1       1       1                       1 2 1               2               1           51
52 19             1       1 1 1 1     1         1             1 1   1             3     2                 2         1   1     52
53 21   1     1       1       1 1   2 2     1             1           1       1 1 1 2     1     1     1                 1     53
54 15       2     1   1 1     1 1     1         1       1                                             2   1   1           1   54
55 15         1                             1     1     2   1       1   1 1 1                   1         1   1     1       1 55
56 21     1   1 1         1 3 1     1 1       2               1     1     1                   1       1   1     1         1 1 56
57 17               1 1   2 1             1                   1       1 1   1           1         1 1 1                 1 2   57
58 20               1             1 1       1         1 1       2           1             1 1           1 1 2 1 1 1 1       1 58
59 18     1           1           1         1 2 1       1   1                         1   1               1   1     3 2       59
60 22 2                                     1   1   2 1 1 1   1     1 1   1         1 1           1 3   2         1           60
61 18 1             1 1             1             1     1 2 2 1                 1 2       1         1     1                 1 61
62 20 1     1     1       1   1     1             3   2     1     1 1 1         1   1             1   1                     1 62
63 15         1   1   1     1     1                               1           1 1 1       1 1       1     1     1 1           63
64 14       1     2     1             1     1 1 1   1               1 1 1                               1       1             64
65 20 2 2             1                   1     1   1       1 1 1 1     1           1               1           1 1     1   2 65
66 12             1 1   1   1               1                 1       1     1                       1 1       1     1         66
67 20   2 1 1   1 1 1     1   1       1       1 2   1     1 1         1               1             1                     1   67
68 15 1                                 3       1   1 1   1       1     1 1                 1           1   1     1           68
69 12           1                           1                 1                   1       1   2       1 1   1   1       1     69
70 23                   1 1   1   1   1   1     1             2   1 1 1 2   2 1               1   2           1           1 1 70
71 19 1 1 1                 1       1     1 1   1 2             1                 1                     2   1   1 1     2     71
72 15     1   1   1 1         2 1                       1                             1       1 1         1     1   1       1 72
73 11             1                         1                 1         2   1 1                             1 2           1   73
74 14     1     1 1       1             1   1         1         1       2     1           1 1               1                 74
75 14       1           1               1 1 1                             1   1     1   1 1 1   1             1             1 75
76 17     1 1     1     1       1     1   1                 2     1             1           2                       1 1 1   1 76
77 16     1     1       1 2                               2   1                   1     1     1 2     1                   2   77
78 10   1                   1     1         1   1       1         1                   1           1                     1     78
79 13       1             2     1 1   1       2                         1     1 1                 1                 1         79
80 17     1       1               1 2       1               1   2                       1 1 1 1 1         1   1       1       80
81 16     1 1   1             1         1 1       1           1             1 2           1     1 1                 1   1     81
82 10               2 1       1   2                                 1           1                     1               1       82
83 12     1               2                     1 1       1       2         1 1                 1                     1       83
84 23           2     1           1       1 1 3   2 1           1 1     1               1         1     1 1           1 3     84
85 10 1   1       1                   1                               2                 1               1           1       1 85
86 17         1 1           2                       1         1   1     1   1 2       1   1   1               1 1   1         86
87 19 2   1     1 2         2       2               1   1 1               1           1                   1   1           2   87
88 16       1 1           1                 1   1             1 1 1         1   2       1       1 1                   2       88
89 14     1     1   1       1                               1   2 1       1         1               1   1         1     1     89
90 17               2 1 1     1         1 1 1               2       1   1 1             1                   1         1   1   90
91 20   2 1 1 1 1   1       1           1     2                 1   2               1 1     1   1                 1         1 91
92 9   1             1           1       1       1     1                       1           1       1                         92
93 17 1               1 1       1   1   1         1         1 1       1 1             1                     1     2   1     1 93
94 7   1         1               1             1       1       1                   1                                         94
95 14         1   1 1     1         1               1                   1 1     1       1             1   1               1 1 95
96 20 1         1 1     1             2 1     1           1           2         1                   1 1 2 1   1       1   1   96
97 17                 1 2 1             1 1 1     1   1   1               1       2 2                 1                   1   97
98 9       1                                       1         1 1   1       1                       1   1   1                 98
99 13                     1   1   1   1             1                 1                 1   1   1   2                   1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng