BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11                   1             1               1                       1     1     1     1 1 1 1         1           00
01 12         1             1   1                       1               1             2               1     1 1       2     01
02 13       1             1           1   1   2       1 1         1     1 1                                 1             1 02
03 10       1               1                   1 1 1         2     1                     1             1                   03
04 11   1           1 1   1             1     1                           1         1   1   1                     1         04
05 12     1   1   1             1   2           1             1                             1     1           1   1         05
06 9                                   1   1     1     1 1                                         1         1       1   1 06
07 12       1 1     1 1         1       1       1 1         1           1                     1                         1   07
08 13       1 1   1       1         1                         1                       1         1       2         1   2     08
09 8 1           1   1                                     1                 1       1                       1 1           09
10 15             1       1 1                 1 1                 1 1               2   1           1         2   1   1     10
11 8                   1                                       2           1     1     1           1               1       11
12 10 1           1     1         1                             1 1             1                                 1     1 1 12
13 14           1     1                                 1     1       1 1       1   1         1 1       2       2           13
14 10     1         1             1     1                             1         1     1           1         1     1         14
15 14   1   1                               1     1           1     1     2       1         2         1   1         1       15
16 11         1 1                                             1                 2 1 1   1                   1             2 16
17 7           1       1             1   1     1                 1                                             1           17
18 10                                     1   1       1             1 1                 1           1 1   1     1           18
19 12 1   1             1   1   1               1 1 1       1   1                         1               1                 19
20 15   2                                         1       2         1   2   1 1               1           1   1   1     1   20
21 14     1     1                 1   1   1 1   1           1             1 2     1                           1     1       21
22 7 1   1                                           1                   1                 1           1             1     22
23 13   1       1           1               1       1 1                   1 1         1 1       2                   1       23
24 15   1     1   1       1 1           1 1   1   2                   1             1       1             1   1             24
25 10     1 2                         1                   1                 1     1                 1           1       1   25
26 9         1 1 1                         1 1     1                 1     1                                       1       26
27 11               3                     1                           1         1 1 1                         1 1         1 27
28 10                       1                           1 1   1               1             2     1           1   1         28
29 6     1       2                                                             1                   1 1                     29
30 13 1 1 1   1         1             1     2 1           1             1                     1                           1 30
31 8                                               1           1             1           1     1       1 1             1   31
32 12 1     1     1 1             1                     1                   2     1             1   1       1               32
33 6                               1   1                 1             1             1                     1               33
34 7     1                         1                   1                     1               2   1                         34
35 10     1             1   1           1                       2               1 1                   1       1             35
36 8         1     1         1   1       1                                                     1       1 1                 36
37 10   1         1                   1   1       1 1   1                 1                 1                             1 37
38 14                               1           2       2           1   1           1     1       1       1   1   1   1     38
39 9           1     1           1           1             1   1 1 1                                 1                     39
40 12   1       1     1   1   2               1             1         1 1   1                             1                 40
41 12     1 1     1                   1 1   1 1                 1 1           1                       1 1                   41
42 9       1 1 1     1                       1               1             1         1 1                                   42
43 8                           1   1                   1   2 1   1                       1                                 43
44 9         1               1       1     1             1                         1               1                 1   1 44
45 10                   2                 1     2   1 1   1       1           1                                             45
46 15           3                 1                           1 1   1                   2 1         1   1             1 1 1 46
47 14     1 1                   1                       2       1                         2         1 1     1     1       2 47
48 12       1             1     2       1       1           1           1         1         1                       1   1   48
49 8             1         1                             1     1       1 1                                     1   1       49
50 17 2       1       1   1             1       1           1   1         1           1   2     1   1   1   1               50
51 7 1                       1         1                     1     1           1                                 1         51
52 8                               1       1                 1           1       1         1               1             1 52
53 9 1             1     1         1                             1           2               1 1                           53
54 14                   2       1                     1   1         1 1           2 1         1   1                 1     1 54
55 7                           1                 1                       1                         1 1     1 1             55
56 15                   1     1 1 1     1           1 1     1       1             1             1 2   1   1                 56
57 12     1                   1   2           1     1 1     1 1     1                 1 1                                   57
58 11   1   1                       1                 1   1 1         1         1                                 1     2   58
59 12   1                           1     1 1     2 1 1   1     1               1                             1             59
60 15                 1           1   1 1 1       1                     1               1     2 1   1 1         2           60
61 15           1 1     2                 1 2 1               2       2                   1 1                         1     61
62 11       1                   1 2   1   1           1                         1     1   1           1                     62
63 9                     1 1                 1                   1   1     1 1                       1                 1   63
64 13             2             1                                   2 2 1 1         1       1         1             1       64
65 10           1                     1 1         1               2                       1       1               1       1 65
66 12                     1   1   1   2                                 1             1     1           1 2   1             66
67 7                           1               2   1               1                 1           1                         67
68 5                     1                                                             1     1 1   1                       68
69 11 1             1         1           1                 1 1 1                   1     1       1                   1     69
70 9 1     1 1     1                                               1 1   1                       1                 1       70
71 12         1                 1             1     1 1           2             1             1             1   1   1       71
72 9 2                                                                         1 1             1   2       1   1           72
73 7     1                                           1                         1               1 1 1           1           73
74 9                                                           1     1               1   1     1       1 1     1       1   74
75 5                     1                       1   1     1           1                                                   75
76 9   1       1                   1                       1             1                   1             1     1 1       76
77 14   1           1 2     1 1                     3   1                   1   1                               1         1 77
78 18         1           1 2 2     2 1   2   1         1   1               1           1                   1         1     78
79 11   1             1             1       1           1   1                               1   1 1     1   1               79
80 11 1                 1   2                                     1                                   1 1   1     1     2   80
81 9   1           1     2     1           1     1                                           1                   1         81
82 9       2         1     1     1                                           1 1   1   1                                   82
83 9               1     1         1       1   1       1                           1         1                           1 83
84 15                 1     1         1     1         1   2             1       1                       1 2     1   2       84
85 13                   1           1     1 1   1               1           2 1   1     1     1                     1       85
86 4 1       1                                                                   1                     1                   86
87 12     1   1       1 1 1 1                 1       1   1   1           1       1                                         87
88 10         1     2           1                         1                 1                                       1 1 1 1 88
89 10     1           1       1   1               1 1 1               1                           1                     1   89
90 11             1           1 1       1       1   1             1                       1               1 1         1     90
91 5                                   1                             1       1                       1   1                 91
92 10                   1             2                                                 1   1 1                 1   1 1 1   92
93 7 1     1     1           1                                     1                       1           1                   93
94 15           1   1         1   1 1                             1 1   1           1 2 1   1     1         1               94
95 16 1 1       1             1         1 1               1               1 1     1   1         1     1             1 2     95
96 8   1 1                             1           1             1           1         1         1                         96
97 8                 1                                                       2       1   1               1   2             97
98 9   1 1     1                                       1                 1         1         1                   1     1   98
99 10               1 1       1   1               1             1             1     1                             1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng