BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14 1     1           2     2         1   1         1                 1 2                                         1   1   00
01 6 1                                         1   1           1                               1                     1     01
02 11                 1         1   1 2       1   1                     1 1                 1                   1           02
03 10                           1         1 1                       1 1           1   1   1 2                               03
04 10       1       2       1     1 2                                         1                   1   1                     04
05 11 1           1       1                         2       1           1         1     1 1                 1               05
06 16 1     1 2                 1                     1       1   1                   2 1     1       1         1   1     1 06
07 12             1 1   2         1             1   1 1           1   1                                       1     1       07
08 11 1                   1 1 1         1         1         1                                   1         1     2           08
09 13                 2                     1       1               1           1       2               2         1   1   1 09
10 8   1                     1           1     1                   2                       1                             1 10
11 9                     1           1           1   2 1 1     1                                           1               11
12 9                     1                           1       1             1 1                 1 1   1           1         12
13 9                           1       1           1           1                   1                         1 1       1 1 13
14 9     1         1                     1     1                               1   1                       1 1     1       14
15 10               1     1       1                   1                       1 1     1                   1   1 1           15
16 14     1     1                           1   1 1     1   1 1 1   1   1   2                       1                       16
17 14           1             1   1     1 2   1                   1     1             1     1   1                     2     17
18 10                                 1         1 1       1               1 1           1       1     1             1       18
19 13           1           1               1   1 1               1 1         1           1         1 1     1   1           19
20 11         1               1                   1 1     2           1       1       1       1 1                           20
21 10                     1                                 1         1       1         1 1           1         1   2       21
22 9                 1   1                     1                                                         1 1 1       2   1 22
23 16         1   1 1 1   1       1           1                 1                         1 1       1 2 1       1 1         23
24 9           2   2   1                                 1         1     1                   1                             24
25 9   1       1 1             1                                               1           1           1   1       1       25
26 10 1               1         1         1       1                     1           1   2                             1     26
27 16 1 2   2                                           1     1 1                 1   1     1       1       1   1   1 1     27
28 11       1 1                 1     1   1               1           1   1       1               2                         28
29 13         1                 1   1   1 1                 1 1         1   1         1   1     1                     1     29
30 14     1 2                                 2   1         1 1 1                           1 1           1       1   1     30
31 10                                         1         1                   1 1 1 1 1     1         1       1               31
32 7                                 1                     2     1           1           1                             1   32
33 10                                 1 2                         1   1     1 2     1                               1       33
34 15   1   1 1       1 1 1           1         2         1   2                     1 1               1                     34
35 12   1   1                                 1                   1       1       1     1     1               2       1 1   35
36 13             1   1               1 1   1       2       1         1   1     1         1                 1               36
37 9                       1             1             1                     1   1         1         1 1     1             37
38 17   1         1 1 1     1           1     1 1       1               1 2 1     1 1                         1           1 38
39 13         1 1     1       1   1       1             1 2       1                 1                   1             1     39
40 12       1                                             1 1         1             1     1     1 1 3     1                 40
41 8                             1     1                       1           1     1   1                   1               1 41
42 12     1   1   1   1               1               1       1             2           1     1             1               42
43 13       1   1   1             1           1     1 1                                   1 1                 1   1     2   43
44 12     2       1                   2                                   1 1   1     1 1         1                   1     44
45 14     1               1 1               3   1   1                             1                   1   2       1 1       45
46 12 1   1                 2       1     1         2                                   1     1     1             1         46
47 5     1                                                               1   1             1                             1 47
48 7                 1         1   1   1 1                               1               1                                 48
49 10                                           1     1       1   2 1 1           1   1                     1               49
50 12 1   1   1               1               1                 1       1       1   1             1               1   1     50
51 11 1     1   1 2   1   1   1           1                                               1                             1   51
52 10                   1     1                           1       2         1                 2             1     1         52
53 11       1   1         1                 1           1             1           1 1                   1     1       1     53
54 12       1     1         1   1       1         1                               1 1 1   1         1                 1     54
55 12             1             1 2             2     1     1                   1       1                 1     1           55
56 11                 2                                                               1 1     1   1 2 1               1   1 56
57 13         1   1 1                                   1               1   1   1       1                     1 1         3 57
58 13                         1 2                   1         1 1     1                   1 1 1 2           1               58
59 14               1   2 1 1   1 1 1       2             1     2                                         1                 59
60 8             1         1                         1               1                           1   1           1       1 60
61 9       1                         1                                 1         1   1       1           1 1             1 61
62 6   1                                           1     1       1             1                       1                   62
63 11     2     1             1     1     1   1       2                                                   1   1             63
64 6   1     1                                   1     1                     1                                         1   64
65 8                     1       1               1                           1           1             1     1         1   65
66 10           1                 1 1               1   1       1                   2                 1         1           66
67 16 1 1         1 1   1         1 1                         1     1     1   1 1                 1     1 1               1 67
68 16 1 1     1             1 2 1                         1     1                             1 1               1 3 1       68
69 8   1     1         1                               1               1                       1   2                       69
70 11         1     1     1     2   1     1                     1                                 1           1         1   70
71 9             2 1                 1                 1         1   1             1         1                             71
72 11                       1                 1 1           2     1                         1     1 1     1             1   72
73 9     1         1   1               1   1                       1           1             1           1                 73
74 8         1                   1                         2                       1                     1       1     1   74
75 6   1   1                                     1                                                         1     1       1 75
76 4           1                           1                   1                                           1               76
77 10                 1 1         1   1           1           1       1                     1   1                         1 77
78 6   1     1                                         1   1         1                                       1             78
79 11           2   1   1           1                     1         1   1       1                     1           1         79
80 15   1               1   1       1       1     1 2                   1                         1       1     1 1 1   1   80
81 10     1             1   1 1                                 1 1       1               1             2                   81
82 8                 1             1   1     1       1 1                                     1                         1   82
83 6                             1       1 1             1   1                                                     1       83
84 9           1           1           1                                       1               1 1     1           1     1 84
85 12                                   1 1   1                     1   1 1 2     1     1         1         1               85
86 9   1               1                   1     2   1                               1                   1     1           86
87 8                                       1                       1   1       1       1         1                 1   1   87
88 13 1   1     1             1                 1           2     1   1                           1     2     1             88
89 18         1     1     1         1 1 1               1     1 1   1 1           1     1   2   1 1                 1       89
90 6           1               1   1                                                 1       1         1                   90
91 7 1           1                                   1 1                 1 1                         1                     91
92 9 1                                 1     2                           1   1     1               1                 1     92
93 14 1                   1 1       1 1         1     1       1                   1                 1 1 2       1           93
94 6                             1       1       1       1         1                           1                           94
95 12                                         1               1     1       1   1     1       1     1 1         1       2   95
96 14   1 2 1         1 1     1     1                             1 1 1 1           1       1                               96
97 9 1                     1 1       1                                       2                 1                 1 1       97
98 9 1 1 1               1                             1     1     1                                       1           1   98
99 8                                         1           1             1       1 1       1     1             1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng