BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15   1       1   1             1       1                     1     1                 1                 1     1 1   1 1 2 00
01 15       1     1         1           1 2   1   2 1                                   1   2         1                   1 01
02 15   1     2   1     2 1           1                   1 1                   1                             1 1       1 1 02
03 9     2                               1       2               1               2                           1             03
04 12                       1       1 1   1           1         1   1                     1     2 1     1                   04
05 18     1 2                 1     1           1       1         1                     2 1   2         2       2 1         05
06 9       1       1                   1           1                                                 1 1   1 1       1     06
07 8                                         1     1 1   1       1                             1 1       1                 07
08 8                 2     1                   1                           1                   1   1       1               08
09 12                 1               1   1                           2                         1   1 1       2 1       1   09
10 9         1           1                               1 1                   1             1             1   1 1         10
11 9                   1 1                       1 1   1   1       1     1   1                                             11
12 8         1       1     2                                 1   1 1   1                                                   12
13 13 1   1   1       1 1     1             1 2                             1 1                 1           1               13
14 13                   1         1     1     1       1   1               1 1                   1 1       1         1     1 14
15 12     1         2                       1         1 1   1             1                           1         1     1 1   15
16 7                                         1       1           1                           1     1               1 1     16
17 7 1 1                                                               1                           1 1           2         17
18 13   1         1         2       1                   1   1                     1     1             1     1       2       18
19 12 1           1             1     1         1 1   1       1                 1 1                                 1 1     19
20 9               1           1   1           1       1             1   1       1                     1                   20
21 14                 1   1     1   1   1       1     1               1       1 1     1           2       1                 21
22 7         1                           1                                             1               1 2           1     22
23 10         1     1   1               1   2                                           1           1 1         1           23
24 13           1   1                                   1     1         1     1     1   1 1   1             1     1       1 24
25 13             1           1                     1     1   1             1 1   1 1 1     2 1                             25
26 12               1               1     1     1                     1                 1 1 1         1   1   1           1 26
27 11                   2         1   2                                       1 1 2     1               1                   27
28 7   1                           1       1                           1             1   1             1                   28
29 10           1               1               1       1                     1             1           1 1 1       1       29
30 10           1     2 1         1       1                             1           1               1             1         30
31 6 1                                                         1                           1 1             1       1       31
32 9     1           1               1     1                       2                     1 1                           1   32
33 8                           1           1         1 1                 1     1                             1         1   33
34 9 1         1       1                     1   1             2 1                             1                           34
35 13               1           2     1   1             1 1                       1   1           1       1     1     1     35
36 6 2                       1                                 1   1                                                     1 36
37 20   1   1               1 2   1                       1         1 1 2 2 1 1         1   1 1     1               1       37
38 17           1             2 1                         1   1         1     1     2 1         1           1   2       1 1 38
39 16     1 2         1           1         1 2 1     1           1 1   1     1       1                                 1   39
40 14 1     1 1           1     1                   1         2               1 2 1                                 1   1   40
41 6       1 1           1                                                     1                               1     1     41
42 6       1   1                           1                       1             1                 1                       42
43 10         1 1       1   1     1                         1       1 1     1                         1                     43
44 21                     1     1     1           1   1         1     1     1       1   1   1   1 1   2   1 1 2       1 1   44
45 9         1   1       1                   1 1                     1     1   1                   1                       45
46 9 2   1   1             1                   1       1                                                 1         1       46
47 14 1           2                     1                             1                   2 3   1   1       1     1         47
48 8   2                       1 1             1             1               1                                   1         48
49 13             1   1   1                                       1   1   1 1   1         1   1   1               1       1 49
50 9           1   1         1       1           1                                           1             1 1     1       50
51 6 1                                       1             1 1                     1               1                       51
52 12     1     1         1   1     1   1 1     1         1       1                                                   1 1   52
53 19     1 1     1       1                 2   1 1       1           2       1                       2 2         1   1 1   53
54 13   1             1 1   1         1 1           1       1 1 1                         1       1                     1   54
55 8         1   1   1                 1                 1                 1       1                   1                   55
56 9 1                   1         1                             1       1       1         1                 1           1 56
57 9                                   1     1           1             1       1               2 1                       1 57
58 15                               1     1 1 1   1 2       1                   2   1 1                         1   1   1   58
59 10   1         1               1           1 1           2     1 1                             1                         59
60 13   1       1   1               1     1                   1     1               1           2   1 1               1     60
61 6           1             1 1           1                                                                     2         61
62 11     1 1 1   1 1                               1 1                               2   1                           1     62
63 8                               1                           1   1     1         2             1   1                     63
64 10 1   1             1                                 1                         1                     1       2     2   64
65 9 1                       2     2                                 1   1             1         1                         65
66 8                 1       1                   1     1                                 1 1 1   1                         66
67 14       1 1             1   1   1   1           2   1                 1 1                         1         1   1       67
68 11                       1 1 1 1   1     1       1               1         1               1         1                   68
69 11           1                                   1       1     1     1   1   1             1       1         1     1     69
70 14   1       1 1           1 1 1                                 1       1     1 1               1     1 1 1             70
71 10             1       1       1                   1 1       1           1               1             1 1               71
72 11           1       1               1 1           1     1                             2   1       1                   1 72
73 8   1 1         1   1         1       1           1                                 1                                   73
74 7             1     1           1 1                       1         1                       1                           74
75 6       1                                                 1       1     1         1                                   1 75
76 13       1     1                             1     1   1 1   2 1               1     1                   1 1             76
77 9         1 2                                                       1                   1           1   2             1 77
78 16   3                 1           1 1       1 2     1   1                             2     1   2                       78
79 10               1     2                       1             1     1   1   1         1         1                         79
80 10   1                   1                     1             1                 1 1                         1       2   1 80
81 11               1             1                 1       1     2 1           1 1                             1         1 81
82 11     1                             1         1   1   1       1     1 1         1 1                         1           82
83 8                           1 1                           1       1   1       1                           1       1     83
84 8 1       1                   1                         1               1         1         1       1                   84
85 9                       1           1               1       1       1 1       1     1                               1   85
86 9                 1   1                   1         1     1 1               1                   1                 1     86
87 9                       1     1   1 2             1     1                             1       1                         87
88 16 1 1       1     1 1   1   1         1   1           1   2     1                         1                 1   1       88
89 14               1 1         1   1 1 1   1 1         1       1             1       1   1       1                         89
90 11       1                 1       1             1     1     1           1   1                       3                   90
91 8     1                               1 1                                         1                   1   1   1       1 91
92 12         1               1             2                     1 1   1                   1               1 1   1 1       92
93 10                   1   1         1         1 1           1         1                                 1         1   1   93
94 11     1         1 1                             1   1               1             2       1   1               1         94
95 8     2 1       1             1           1                                     1                               1       95
96 10 1           1                 1     1               1       1       1   1                     1         1             96
97 7                                           1                                       1     2     1     1         1       97
98 6       1                                       1 1                   1   1                           1                 98
99 5                     1                                                 1       1 2                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng