BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 25 3     1   1 2 1     1     1       1               1             1   1     1         1       1   1   2   1 2     1   1 00
01 9       1       1       1                 1                   1     1   1                       1                     1 01
02 13 1     1         1 1                             1       1       1   1     1       1           1       1             1 02
03 11                   1     1 1               1 1       1             1         1   1       1       1                     03
04 13   1                   1 1 1     1     1 1                 1     1   1                     1             1           1 04
05 18       1           1       1 2     1 1 1   1 1       1   1   1           1 1                       1         1   1     05
06 16       1 1   1 1             1           1           1 1         1                 1 1             1 1       2 1       06
07 16   1   1               2 1         1 1   1                               1       1                   2 1   1   2       07
08 14 1                       1         1           1         1 2     1   1             2                     1 1     1     08
09 17   2       1       1     1     1       1     1   1 1   1       1                   1   1 1                           2 09
10 18             1     1         1         2   1         1         2   1   1       1     1 1   2               1   1       10
11 15             1     1 1 1 1   1             2             1                   2 1                   1     1         1   11
12 16               1       1 1   2   1     1 1               1         1           1     1 1       2 1                     12
13 8                       1   1     1           1               1                   1                     1     1         13
14 14   1           1     1                                   2 1   2             1         1   2           1     1         14
15 14 1 1               1                             1 1       1           1     1         2   1       1       1         1 15
16 29     1   1 1   1 1             1 1 1           2   1   3   1 1       1 1       2 2   1 1   1               1       1 2 16
17 15   1                 1           1 1   1       1       1   1   1             2     1               1 1           1     17
18 19     1 1     1 1       1         1   1   1           2                 1 1 2           1 1       1     1         1     18
19 20 1 1 1                   1 1       1           1   1       2   1 3 1       1         1     1               1       1   19
20 22       1       1                 1       1 2     1 2       1   1   1 1 1                 2   1   1             1   2 1 20
21 20 1   1     1       1 1     1 1           1   2                           1 1           1 1   2               2   1   1 21
22 11             1 1                       1 1                             1   1       1       1   1     1             1   22
23 17                     2 2       1 2       1 1   1 1                     1 2           1       1                 1       23
24 10             1   1                                 1               2     1               1         1       1     1     24
25 19                             1 1           1   1               1   1 1 1   1 1 1       1                 3     2 1 1   25
26 12           1       1                           1 1                     1     1 1     1     2             1 1           26
27 13   1 1   1       1                           2   1               1           1 1         1 1   1                       27
28 11     2       1                       1                                                 1 1   1   1 1           1 1     28
29 12                   1 1         1 1     2   1                       1       1         1                 1         1     29
30 19       1           1 1             3                         1   1         1 1 1   1     1     1   1 1   1         2   30
31 17     1               1       1     1     1             1   1   1     2             1 1       2             1 1       1 31
32 28 2   3 1   1     1         1   2 1     1   1         1 1 1           1 1 1       2         1       2           2   1   32
33 15                       1     1 1   1         1   1     1   1                       2       1         1 1           1 1 33
34 31   1     1             2   1 1       1   1   1 1 1 2 1   1   2 1 2   1     1 1 1 1   1           1       1   1   2     34
35 13             1       1   1                       1   1     1   1       1       2   1     1                       1     35
36 19         1 2 1               1   1 1 1       1           1   1                     1 2       1   1 1   1       1       36
37 13 1   1                           1       1   1       1     1 1     1                               1 2             1   37
38 24   1   2 1       1   1   1         1   1     1       1 1 1 1     1       1   1   1 1   1         1   1   1         1   38
39 9                     1 1   1     1           1     1     1                             1                           1   39
40 21   1     1 1                     1               1       1   2     1 1 2   1               1 1   1 1         1   2   1 40
41 15     1   1 1     1   1 1         1     1               1                       1   1   1         1   1           1     41
42 23       1     2               1 1 1 1   2 1             1   1     1   1 1         1         1 1   2 1         1       1 42
43 14 1 1 1           1         1                             1   1 1                     1                 1 1         1 2 43
44 9       1   1                 1           1     1                     1                         1   1             1     44
45 9           1     1             1 1       1                             1         1       1                         1   45
46 17                   1 1   1 1   1     2         1 1                 1 1 1               1           1 2   1             46
47 18               1   1 2                       1 1     1 1                   2 1     1       1   1         2         1 1 47
48 14           1   2   1 1                 1               1                             1       2       1 1   1     1     48
49 13 1       1   2           1   1                       1 1                   1       1     1                 1 1         49
50 9   1             1     1       1         1 1                   1       1                                   1           50
51 11 1                 1         1             1 1             1     1                                 1     1 1   1       51
52 16     1         1           2   1       1       1             1             1 1   1       1     1   1         1     1   52
53 24   1 1 2 1   1     1           1   1             1       2   1       1   1     1     1         1     1 1 1   3         53
54 22   1 1                     1         1 1         1 1 1 1         1           1     1 1 3       1 2               1 2   54
55 17         1 1     1         1       1       1 1 1   1 1       1   1     1 1 1                       1       1           55
56 17 1   1 1                   1         1   1 1 1       1   1   1 1         2 1                     1           1         56
57 20   1             1       1     1     1         1 1                 1 1 2     2 1         1   1                 1 1 2   57
58 19       1 1     2       1   1 1     1           1   1 1 1       1   1           1             2         1             1 58
59 13   1     1           1     1                                                 2   1       1 2     1       1           1 59
60 15         1   1       1   3   1       1 1                   1         1   1                       1         1     1     60
61 16   1   1   1 2           1 1         1             1           1 1             1   1           1       1       1       61
62 16     1 1   3                                             1 1         1               1 1 1 1           1         2   1 62
63 13   1               1   1 1 1 1         1               1   1           2             1           1                     63
64 15         1       1               1   1       1       1   1         1 2                         1 1             2   1   64
65 18   1           1 1       1   1 1               1   1   1           1         1 2 1 1           1   1   1               65
66 9         1               1                         1           1         1         1                 1     1   1       66
67 19 1   1       1       1   1                         1   1                 1   1 1     1   1   1 1         1   1 2 1     67
68 16             1   1     1     1                         1 1 1 1           1       1   1 1                           1 3 68
69 12 1       1                     1     1     1     1 1 1           1               1                 1     1             69
70 18     1           2 1             1   1                       1   1 1       1 1       1   1       1 1   1         1 1   70
71 18       1 1 2   1             1 2               2 1 1                     1                 2     1 1         1         71
72 15     2               1     1       1 1   2 1               1       1                 1   1           1           1     72
73 13         1       2 1                         1 1       1                         2       1   1         1           1   73
74 22 1       1     1 2 1   1         1 1 1     1 1 1         1     1 1   1 1 1 1           1                         1     74
75 12         1         1   1         1         1 1   1     1                           1                 1     1   1       75
76 10                       2       1                       1                           1       1   1   1       1 1         76
77 12 1           2                         1     1   1                               1           1         2 1   1         77
78 14         1           1         1     1       2     1 1   1         1 1         1                       1     1         78
79 15                 1 1                   1       1     2       2   1 1     1 1         1                     1         1 79
80 13       2 1     2       1   1               1           1                         1           1 1       1               80
81 11 1   1     1       2           1         1       1                                     1               1   1           81
82 18   1 1                                 1         1 1 2           1     1   1     1 1 1 2         1 1     1             82
83 19           1 1     1                 1 1 1 1   1 1           1       1     1     1 1           1 1   1       1       1 83
84 17 2 1     1 2   1 1         1   3   1 2                                     1 1                                         84
85 13                                 1 2           1       1   1         1   1 1                   1 1       1     1       85
86 11 1               1 2 1           1                       1     1             1   1           1                         86
87 20 1     2     1       1     1               1   1         1   1 1 1       2         1         1       1 2             1 87
88 13         1     1                   1       1 1             1   1     2                       3               1         88
89 22 1             2         1   1 1 1 1     1 1     1       1   1   1 1         1   1         1   2             1 1       89
90 17   1 1   1       1                   1 1             2     1 1   1                           1     1 2       1 1       90
91 23 1             1     1 1     1     1 2           1       1         1         1 3 1   1     1     1   1 1 2             91
92 16   1       1           1 1             1 2   1                 2                         1     2 1           1 1       92
93 13   1   1   1     1   1       2                     1 1                   1           1 1   1                           93
94 12               1                 1   1     1   1   1           1 1         1     1             1                   1   94
95 21       1         1         1     1       1 2             1   2 1   1     1         1     1 1 1 2           2           95
96 17 1           1           1 1       1             2     1   1       1   1       1         1           1 1 1     1       96
97 15   1     1 1 1                       1   1     1   1         1         1       1 1     1               1   1           97
98 12               1         1                       1 1               1     1     1         2         1       1   1       98
99 16     1                 1 2     1       1           1       1   1   1     1             1 1           1   1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng