BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13                       1 1                       1   1           2     1 1                   1 2 1                   1 00
01 8             1 1                 2                                     1       1               1               1       01
02 20         1     3   2 1 1             1               1 1     1         2           2   1         2         1           02
03 11     1             1 1             1                         1 1       2                 1   1                   1     03
04 9     2                                   1   1           1   1         1     1         1                               04
05 12             1           1               1         1     1     2           1 1       1             1 1                 05
06 7                                 1   1       1         1                 1                         1               1   06
07 10   1             3                                     1   1     1                                     1 1     1       07
08 12     1             1 1   1                 1 1 1 1       1         1   1                                       1       08
09 12                       1           1           1 1                       1 1 1     1       1                   3       09
10 9         1 1                             1       1     1                             1   1             2               10
11 3                           1               1                                                           1               11
12 17 1 1         2                 1                 1             1           2 1       1             2 1     1 1     1   12
13 13       1               1   1         1         1           1               1                       1 1           3   1 13
14 10     1     1             1                 1 1 1   2       1                                       1                   14
15 10               1     1   1                                     1   1                     1 1           1 1         1   15
16 11                   1   2       1                                   1                 1   1       1       1   1       1 16
17 8   1           1                                   1   1   1           1                         1   1                 17
18 13 1   1   1   1         1                 1     1             1           1     2                                     2 18
19 6   1     1           1       1                     1                           1                                       19
20 10   2           1             1                                     1     2 1 1                       1                 20
21 9     1                   1       1 1                                     1   1       1         1   1                   21
22 16             1     1           1     1                     1 1 1         1       2   1   2       1           1     1   22
23 9     1                                 1             1           1                           1 1     1 1     1         23
24 10   1                 1             1                 1         1         1           1     1     1                   1 24
25 9                 1                                           1                 1         1     1 1         1 1 1       25
26 12                               1         1 1                     1 1 1     2               2   1                 1     26
27 5       1                                                     1                         1 1       1                     27
28 11           1                           1     1     1                         1       1 1             1     1 1       1 28
29 6   1                                       1       1                                         1           1     1       29
30 11   1     1     1           1     1 1       1   1               1                             1                     1   30
31 11         1 1     1     1   1   1         1       1 1                                       1                   1       31
32 17 1 1   1                         1 1                 2     1         2 2         1             1 1 1           1       32
33 8                                 2                 1                             1 1                   1   1     1     33
34 12 1     1           1       1 1       1       2     1 1                                           1     1               34
35 9                       1             1                           1 1 1   1           1 1                 1             35
36 13 1             1       1   1 1       1   1                 1       1   1                       1             1       1 36
37 19   1     1   2                       1   1 1     1     1   1         1           1   1   1 1               1     1 2   37
38 8       1                                                         1       2       1                 1       1 1         38
39 10               1 1   1                 1       1             1 1               1   1             1                     39
40 16 1           1   1       1           1                                         1 2 1   2   1       1     1   1     1   40
41 9                               1                 1 1           1 1                 1 1         1           1           41
42 7     1 1               1                                                               3                             1 42
43 15             1       1       1 1           1   1     1   1   1       1 1                       1       1           1 1 43
44 15       1         1 1           1         1     2       2       1               1         1         1               1 1 44
45 17         1       1 1       2 1     2   1 1 1       1 1     1 1                         1                         1     45
46 12     1   2             1         2           1               2                       1     1       1                   46
47 13                                 1         1               2     2 1       1     1       1             1         1   1 47
48 11             2     1 1         1             1   1           1             1                     1           1         48
49 7                     1 1                 1                                                     1           1 1       1 49
50 9       1     1                             1                         1             1         1     2           1       50
51 12                               1   1         1 1     1           1       1   2     1 1         1                       51
52 10   1                                   1   1             1           1         1         1 1 1           1             52
53 10 1                     1                     1         1   1     1                           2                   1 1   53
54 6         1       1                                       1           1             1 1                                 54
55 13       1               1 1   1     2               1       1     1 1     1       1                   1                 55
56 8                         1   1           1                         1                                   1 1 1   1       56
57 10 1   1               1                   1 1   1           1                                           1     1 1       57
58 21 1   1   1               1 1     3           1 1 1       1     1   1         1         1             1 1 1   1 1       58
59 14         1           1     1     2   1 1 2             1                 1 1                                       1 1 59
60 13               1 3 1                           1       1           1   1   1               1             1         1   60
61 12 1         1   1     1                             1 1                         1 1               1       1   1   1     61
62 15     1     1               1 1   1     1               1   1     2                         1     1 1     1 1           62
63 7   1                 1                                               1       1         1               1           1   63
64 6   1                     1                             1           1 1     1                                           64
65 8               2   1   1                           1                                 1         2                       65
66 12     1     1       1       1 1             1             1   2     1                         1       1                 66
67 19       1   2             1         1   3 1           1       1 1               1 1       1   1           1       2     67
68 7   1     1                   1 1           1                           1                     1                         68
69 6                 1 1                 1           1                                 1                             1     69
70 15   1           1     1         2 1   1         1         1       1   1     1                 1             1     1     70
71 7                             1         1               1                     1                 1 1   1                 71
72 5                   1                 1                       1                   1                               1     72
73 9               1               1                   1   1 1               1           1                 1   1           73
74 5       1         1                                       1     1   1                                                   74
75 11           1           1           1                 1         1       1   2       1       1     1                     75
76 8     1                     1 1                           1                                     1     1     1     1     76
77 10       1   1                                               1         1     1 1           1 1 2                         77
78 7                               1           1   1 1                               1                   1     1           78
79 5 1                         1                                 1                             1                         1 79
80 11 1   1                     1       1   1                 2                                               1 1 1 1       80
81 11                         1   1           1               1     1     1       1                     1 1 1       1       81
82 8                             1         1         1   1             1         1 1             1                         82
83 10 1                                           1           1       1 1 1               1   1 1 1                         83
84 7       1 1       1             1                                                 1 1                               1   84
85 9             1 1             1       1       1 1               1                   1   1                               85
86 5       1                 1                   1                                         1   1                           86
87 15       1 2   1       1     1 1     2   1         1             1                         1 1                         1 87
88 14           1     1           1     1   1   1         1 1         1             1               1     1     1   1       88
89 6           1                         1       1   1                                                           1     1   89
90 15     1 1 1 2             1           2             1                 1           1       1                 1   1 1     90
91 17     1         1   1     1               1         1 1     1         1         1 1 1 1 1     1     1 1                 91
92 16   1             1     1 2                   1       1 1   1                 1 1   1     1                   2     1   92
93 14 1           2     1       1                 1   1                 1 1     1 1         1                 2             93
94 7 1 1                       1           1   1                                       1                                 1 94
95 9 2                   1         1                     1 1 1                     1 1                                     95
96 9           1 1                                   2                       1     1                     2   1             96
97 9                   1           1       2                               1 1   1         1               1               97
98 5           1                                   1         1                     1   1                                   98
99 14 1     2   1         1             1 1                                 1                         1 1   1 1         1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng