BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11       1       1       1       1     1   1         1           1                                   1   1   1           00
01 6                               1 1     1       1                                       1       1                       01
02 13     1         1               1     1 1       1 1         1                     1     1   2 1                         02
03 9                       1 1                 1                               1           1 1     1       1 1             03
04 6             1   1   1                                   1           1                     1                           04
05 12   1         1   1               1               1           1   1 1         1     1         1               1         05
06 11   1           1           1                       1 1           1         1           1             1 1           1   06
07 11           1 1     1   1                                               1       1       1   2 1                   1     07
08 8                                               1 1                               2             1 1       1 1           08
09 11     1   1 1                                   1 1 1               1                       1         1         1 1     09
10 6                   1                       1               1             1                       1       1             10
11 8 2                 1                                   1 1                         1       1   1                       11
12 6       1                                     1     1               1                                   1         1     12
13 13   1   1     1     1 1       1             1                 1   1                       1       1         1     1     13
14 10       1                         1 1               1                   1 1       1               1 1       1           14
15 6                                             1             1 1                             1       2                   15
16 9                     1                 1     1   1                     1         1   1                       1 1       16
17 10         1 1       1                   1   1           1       1           1                   1           1           17
18 12   1 1       1           2 1   1   1                                   1     1             1         1                 18
19 9   1   1         1                           1   1   1                         1             1       1                 19
20 13         1 2                         1         1     1     1   1       1     1         1   1               1           20
21 14 1       1             1         1   1 1           1                 1             1     1       1         1   1     1 21
22 9                     2   1                           1       1 1   1                     1           1                 22
23 9   1     1   1               2                   1     1                                             1               1 23
24 13 1       1                     1   1 1       1                                                 2     1   2       1   1 24
25 5               1 1                   1                                   1               1                             25
26 9   1                                   1 1     1                   1         2                     1     1             26
27 11         1                                   2                 2         1                     2           1       1 1 27
28 8                                                   1         2               1               1             1 1   1     28
29 12                       3                           1 1         1     1         2     1   1       1                     29
30 8                 1               1 1               1       1                       1                               1 1 30
31 11 1         1         1       1       1                   1         2 1                         1   1                   31
32 10     1 1                 1                       1     2         1                       1             1       1       32
33 11       1                         1   1         1           1   2                       1           1         1     1   33
34 17 1             2     1 1   2                   1       1           1 1 1       1             1 1                   1 1 34
35 5               1           1         1                     1                       1                                   35
36 13 1     1   2   1                     1 1 1                         1       1   1 1               1                     36
37 15               2     2             1   1 1         1                   1   1     1   1 1               1       1       37
38 13     1 1     1                   2                     2                     1                             1 2 1   1   38
39 13           1   1   1 1           1   1 1 1                             2     1             1             1             39
40 9       1       1     1                               2                 1     1 1         1                             40
41 10       1   1   1                       1 1   1 1       1 1                                           1                 41
42 10                 1           2   1   1       1         1                     1             1       1                   42
43 12             1           1     1                                                     1     1     2   2         2   1   43
44 11   2       1       1           1                       1           1             1 1 1                             1   44
45 15                 1       2                 1     1           1           1         1     1 2 1     1         1 1       45
46 10     1                   1     1                 1                         1 1           1   1               1 1       46
47 9         2   1 1       1       1                                             1                           1 1           47
48 11 1         1                 1   1   1                 1               2       1   1                 1                 48
49 8   1       1                       1 1                       1               1                         1 1             49
50 12 1 1 1 1   1             1                   1 1 1           1                               1                   1     50
51 16 1                       1 2       1           1 2           1           1     2       1     1       1             1   51
52 8     1                                 2 1               1               1                     1                     1 52
53 8     1         1   1     1   1                                   1             1                 1                     53
54 11       1     1                 1         1                                 1     1   2 1     1     1                   54
55 20 1           1 1 1             1   1       1   2   1 2           1         2   1     1     1           1     1         55
56 16     3   2                           1     1     1       1 1             2       1     1               1         1     56
57 9                       1   1       1       1               1                 1               1   1     1               57
58 10       1                       1           1   1                   1 1               1               1         1     1 58
59 9             1       1                       1     1                         1               1     1               1 1 59
60 11 1               1                             1     1       1     1   1       1         1     1     1                 60
61 12         1   1                 1                   1     1           1   1       1       1       1     1             1 61
62 11       1                   1             1       1       1       1   1   1     1                               1 1     62
63 12             1           1               1 2 1                         1 1   1         1             1         1       63
64 13       1                   1   1   1                   1 1 1       1           1   1   1               1             1 64
65 11     1       2             1 1           2         1                                 1             1                 1 65
66 21                   1     1         1   1 1 1   1       1 1   2 1   1   1   1       1 1   1   1         1           1   66
67 11         1   1       1   1       1               1               1       1                   1             1     1     67
68 9       1                                             1   1     1   1       1       1       1                         1 68
69 13   1 1   2         1 1     1       1         1                   1                   1         1           1           69
70 14                                     1             1   1       2   1     1 1     1     1             1         1 2     70
71 8   1                                   1               1   1                         1 1     1                   1     71
72 11     1                 1         1 1       1 1           1 1         1                                     1         1 72
73 16 1                           2 1       1       1     1   1 1     1   1                   1   1             1 1     1   73
74 10         1       1         1               1                     1                 2     1                   1     1   74
75 11 1       2                             1   1           1 1   1 1       1                                 1             75
76 11                 1 2             1                   1                     1       1           1 1       1         1   76
77 14   1 1           1                 1       1                 1   1   2     1                     1       2     1       77
78 8                 1 2         1                             1         1           1                       1             78
79 10               1 1           2                 1   1 1     1                                               1 1         79
80 6                 1 1       1           1                                                     1               1         80
81 7                 1 1               1       1                     2             1                                       81
82 8   1                               1 1     1                       1 1           1                       1             82
83 16   2       1           1               1                     1 1         1         1   1 1       1   1 1 1     1       83
84 12 1               1   1   1                                       2   1     1       1 1                 1             1 84
85 7                       3                                                       1 1                     1         1     85
86 9                 1                 1     2                     1                                   1 1               2 86
87 11                       1     2   1       1           1               1       1       1 1         1                     87
88 12     1     1           1       1     1       1               1   2         1         1                             1   88
89 11 1                                 1     1           1     1             3                         1   1         1     89
90 9                                                   1       1                     1   1             3             1 1   90
91 11     1                     1 1                                       1 1             1 1       1           1 2         91
92 7               1                                                               1 2                           1   1 1   92
93 10                   1   1   1     1                         1           1           1     1 1             1             93
94 9           1             1       1                   2   1                 1                   1               1       94
95 9 1           1             1 1           1               1   1                     1               1                   95
96 7 1                 1 1           1                                         1                     1           1         96
97 13   1   1   1                                 1     1     1           1                   1     1       1 1     1     1 97
98 9                     1   1     1                               2             1                             1 1     1   98
99 12                     1     1   1             2   2     1 1         1                             1               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng