BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10   1                 1             1             1           2               1       1           1         1           00
01 15       1   1       1 1             1         1                 1     1 1     1   1 1             1   1           1     01
02 17 1                   1           1     1     1   1       1   1     2       2   1             2         1   1           02
03 10         2                       1   1         1               1 2       1                               1             03
04 11     1               1   1                               1         1             1           2       1     1   1       04
05 12                         1               1   1   2   1             1         1           1   1 1       1               05
06 13     1         1     1       1 1           1         2     1 1                           1         1           1       06
07 8                               1 1   1                           2               1       1           1                 07
08 9         1       1           1     2     1   1     1                         1                                         08
09 19 1     1 1           1         1       1 1       1     1     1 1           1         1               1   2     1   1 1 09
10 11     1 1       1         1                   1               2                           1       1           1     1   10
11 10               1 1           1       1 1             1           1                     1                   1       1   11
12 14       1               1           1       1 2             1   2       1     1         1     1     1                   12
13 12     1         1         1     1       1         1 1             1 1                             1   1           1     13
14 10             1     1                         1         1           1 1                   2 1                 1         14
15 13           1       1       1                 1 1                                               1     1 1       2 1   2 15
16 12           2     1                 1                   1 1   1   1                         1   1   1   1               16
17 9                                   1                   1                 1 1                 1         2 1         1   17
18 9   1 1   1                                               1                     1 3                               1     18
19 6             1                                                       1               1                           1 1 1 19
20 9                   1         1 1                                                   1 1       1       1         1 1     20
21 16 2           1               2 1           1             1     1     1     1             1 1 1   2                     21
22 5           1                         1                                     1   1                                   1   22
23 13 1     2               1   2         1           1   1     1                     1 1                           1       23
24 13   1 1 1     1 1   1                                     1     1 1           1   1         1                         1 24
25 9         1             1     1                                             1   2       1                     1   1     25
26 13       1             2         1                     2                   1   1                     1       1 3         26
27 15   1   1 1     1         1         1       1   1 1         1     1             1         1   1                     1   27
28 8             1                               1           1           1     1   1                           1   1       28
29 6                   1                     1                       1   1                         1 1                     29
30 12     2             1         1         1   1 1         1           1         1             1         1                 30
31 6                           1 1                 1                       1     1             1                           31
32 13       1       1 1     1     1         1       1                 1   1 1                         1 2                   32
33 10                     1           1   1           2         1         1 1             1               1                 33
34 9   2                           1   1                     1                     1                         1   1 1       34
35 11             1                         1       1       1 1         1     1                 1   1       1             1 35
36 13                                   1           2   1   1               1         1 1       1   1             1     1 1 36
37 16             1     1             1       2 1       1 1                 1     1   1 2             2         1           37
38 11 1 1 1           2                   1                 1     1                 1 1 1                                   38
39 15       2               1     1   1                 2           1         1   1   1       1 1             1     1       39
40 9             1   1         1           1       1     1               1           1   1                                 40
41 12 2   1 1                     1   1 1     1             1                 1           1                               1 41
42 14     1     1             1     1   2       1                   1                   1 1             2               2   42
43 15               1       1                   2         1 2 1 1           1     1         1     1 1               1       43
44 7   1       1                   1           1               1                                     1               1     44
45 19                     2     1                     1     1 1   1   1   2       1             1       1 4           1   1 45
46 9         2                       1       1                 1         1       1                 1                     1 46
47 10             1 1                         1         1         1                       1 1     1         2               47
48 8           1             2 1     1                         1                             1 1                           48
49 11     1     1       1           1 1           2         1                                 1 1                 1         49
50 6   1                         2                                                                     1   1 1             50
51 10                       1             1 2 1           1     1     1                     1             1                 51
52 8 1       1   1           1                                         1 1   1                     1                       52
53 14             2     2           1 1         1       1           1     1                   1         1     1           1 53
54 8               1   1                               2               1       1                                 1   1     54
55 9         1 1   1                         1       1                     1           1                     1         1   55
56 14           1                 1 1     2                   1                   2         2 1 1   1           1           56
57 7                         1           1               1 1                 1     1                                   1   57
58 11 1     1           1 1               1                         2 1                 1   1                   1           58
59 7                         1                                               1 1       1                 1   1 1           59
60 11     1     1           1               1                   1           1         1       1   1               1   1     60
61 11 1       1                   1       1                                     1         1 1       3       1               61
62 5         1                         1           1   1                     1                                             62
63 15                     2   1 1         1             1                 1   1             1             1   1   3 1       63
64 13 1                   1           1     1   2 1 2           1                     1                     1   1           64
65 9 1           1               1       1         1 1     1           1                               1                   65
66 11                   1       1                     1 1 1 1                             1           1 1   1       1       66
67 10     1                                     1   1   1                 1         1     1                 1 1           1 67
68 6               1                                                         1     1     1   1           1                 68
69 11 1     1               1   2   1                                       1       1     1                   2             69
70 11   1 1     1             2       1     1                                   1     1                     1         1     70
71 14         1         1   2 1 1             1   1                     1           1   2   1                     1         71
72 10       1           1                                       1           3                   1 1       1           1     72
73 11   1     1     1 1                     1     1         1 1 2                                       1                   73
74 11                 1     1                         1 1         2 1       1 2                             1               74
75 6     1         1                 1                                 1                         1                   1     75
76 11   1                 1                             1 2 1                           1       1                   1   1 1 76
77 6           1                         1                         1               1       2                               77
78 11               1 1     1 1     1 1       1               1                         2                           1       78
79 7                               2       1       1               1               1           1                           79
80 12 1           1                     1           1 1 1     1           1     1         1             1           1       80
81 9                       1                                               1   1               2     2         1       1   81
82 9   1             2                         1   1 1                         1                             1 1           82
83 11           1     1         1         1   1                                 1           2 1                 2           83
84 8                           1   1   1                               1             1             1 1 1                   84
85 4           1                                                 1               1                                   1     85
86 12                 2 1                     1           1               1               1   1         1             2   1 86
87 10   1         1     1       1     1 1       1                   1 1                             1                       87
88 9                                 1 1   1     1             1                     1           1 1             1         88
89 20       1     1 1 1       1 1                         1   1   1   2     1               1 1               2 1 1       2 89
90 16         2   2 1 1                       1 1             1   1           1         1   1     1   1                 1   90
91 9                     1   1                         1                     1   1 1               1 1                   1 91
92 10   1           1       1                       1                   2           1   1                           1   1   92
93 5                       1                                       1       1                           1         1         93
94 8   1                       1         1   1   1   1                         1         1                                 94
95 13     1 1 1 1         1           1                         1 1   1       1                             1   2           95
96 8                           1           1                   1   1   1     1                             1           1   96
97 11 2 1       1     1                       1                                 1         1       1   1                 1   97
98 8 1                           1         1   1             1                                     1         1           1 98
99 9   1 1                 2                             1       1     1                                           1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
Ngày
/
Tháng